Adatkezelési tájékoztató

Creativ Bartex Solution Kft. által végzett adatkezeléshez

1. Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő: Creativ Bartex Solution Kft.
Székhely: 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.
Postacím: 1183 Budapest, Üllői út 530.
E-mail: creativ@bartex.hu

Telefon: +36 (1) 706 7157

2. Az adatkezelés jogalapja

2.1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)
2.2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).
2.3. Az érintett hozzájárulása

3. A kezelt adatok köre, célja, időtartama

3.1 A kezelt adatok köre és célja
Személyazonosító adatok Az ügyfelek azonosítása céljából.
Kapcsolattartási adatok Az ügyfelekkel történő kapcsolattartás céljából.

3.2. Az adatkezelés időtartama

A CREATIV BS KFT. az általa kezelt adatokat legfeljebb az adott eljárásra vonatkozó törvény által meghatározott ideig, illetve az érintett hozzájárulása esetén a konkrét adatkezelésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban rögzített ideig kezeli.

4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

4.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás
A személyes adatokhoz kizárólag a CREATIV BS KFT., mint adatkezelő, illetve a CREATIV BS KFT. által megbízott adatfeldolgozók alkalmazottai férhetnek hozzá. Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén ez kibővülhet az érintett által meghatározott szervekkel, személyekkel. 4.2. Adatbiztonsági intézkedések
A rögzített személyes adatokat a CREATIV BS KFT. saját szerverein tárolja. A személyes adatok tárolásához a CREATIV BS KFT. más szolgáltatását nem veszi igénybe, adatfeldolgozót nem bíz meg. A CREATIV BS KFT. megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje - többek között - a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például az informatikai rendszerben tárolt adatokhoz való hozzáférést a CREATIV BS KFT. naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adathoz fért hozzá.

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

5.1. A hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a CREATIV BS KFT.-tól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

a CREATIV BS KFT.
milyen személyes adatait;
milyen jogalapon;
milyen adatkezelési céllal;
mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy

a CREATIV BS KFT. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem az érintett bocsátotta azokat a CREATIV BS KFT. rendelkezésére);
Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a CREATIV BS KFT. köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás az érintett személyének azonosításához kötött.

5.2. A helyesbítéshez való jog
Az érintett személy - az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül - írásban kérheti, hogy a CREATIV BS KFT. módosítsa valamely személyes adatát. A CREATIV BS KFT. a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségen értesíti.

5.3. A törléshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a CREATIV BS KFT.-tól személyes adatainak törlését.
A törlési kérelmet a CREATIV BS KFT. abban az esetben utasítja el, ha továbbra is rendelkezik jogalappal az adatok további tárolására, felhasználására. Ilyen például az, ha az irattárazásra vonatkozó határidő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a CREATIV BS KFT. a kérelmet legfeljebb 10 napon belül teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségen értesíti.

5.4. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a CREATIV BS KFT. zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.
Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy az adatokat a CREATIV BS KFT. ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a CREATIV BS KFT. tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli.

5.5. A tiltakozáshoz való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a CREATIV BS KFT. a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a CREATIV BS KFT.-nak kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan jogszerű okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a CREATIV BS KFT. a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a CREATIV BS KFT. székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon. A CREATIV BS KFT. székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.